REGULAMIN AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ KS KUŹNIA USTROŃ

§1.

Każdy uczestnik oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz dbania o dobre imię Akademii Piłki Nożnej KS Kuźnia Ustroń.

§2.

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy złożyli, bądź
w imieniu których złożono podpisaną deklarację członkostwa. Deklaracja członkowstwa wypełniana jest corocznie, na dany rok kalendarzowy.

§3.

Opiekun zobowiązuje się do przyprowadzania podopiecznego na zajęcia i odbierania go po ich zakończeniu. Trener prowadzący zajęcia odpowiada za dzieci tylko
i wyłącznie w czasie ich trwania.

§4.

 1. Poprzez wypełnienie i oddanie deklaracji członkowskiej, Rodzicie (prawni opiekunowie) zobowiązują się do terminowego opłacanie składek (do 10 dnia każdego miesiąca) na konto:
  ING Bank Śląski:
  82 1050 1403 1000 0023 5660 6182
  w tytule wpisując imię i nazwisko oraz grupę dziecka.
 2. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi jak długo będzie trwała nieobecność w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłata za zajęcia może zostać uzgodniona indywidualnie. W tym celu koniecznym jest złożenie pisma opisującego powód nieobecności.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemną rezygnację w biurze Zarządu KS Kuźnia Ustroń.

§5.

 1. Wysokość kwoty składki ustala na dany rok kalendarzowy Zarząd KS Kuźnia Ustroń.
 2. Składkę na rok 2020 ustala się w kwocie 80zł.
 3. Składkę opłaca się przez cały rok kalendarzowy.
 4. W razie nie opłacenia składki członkowskiej w terminie Zarząd Klubu ma prawo zawodnika zalegającego z opłatą zawiesić. W przypadku zalegania z trzymiesięczną wpłatą składek Zarząd Klubu może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków Akademii Piłkarskiej.
 5. Ustala się następujące ulgi w składkach:
  a) Opłata za roczne uczestnictwo w zajęciach płatne z góry wylicza się w następujący sposób: 11 x 80zł (składka miesięczna) = 880zł, (tj. 1 m-c zajęć gratis).
  b) W przypadku zapisania do Akademii Piłkarskiej rodzeństwa, składka miesięczna wyliczana jest w następujący sposób:
  Pierwsza osoba: 100% kwota składki = 80zł
  Druga osoba: 50% kwoty składki = 40zł
  W przypadku trzeciej i kolejnych osób również stosuje się 50 % kwoty składki tj. 40zł.

§7.

Rodzice nie podważają autorytetu trenerów i Zarządu KS Kuźnia Ustroń, w szczególności w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenerów, trenera koordynatora lub Członków Zarządu KS Kuźnia Ustroń. Podczas zajęć opiekunowie, pozostają obserwatorami. Nie wchodzą na boisko, nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć treningowych.

§8.

Akademia Piłkarska KS Kuźnia Ustroń zapewnia swoim członkom wodę/napoje na mecze ligowe oraz turnieje. W wodę na treningi należy zaopatrzyć się indywidualnie.

§9.

Zasady przydziału sprzętu sportowego członkom Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń.

 1. Członkom Akademii Piłkarskiej po roku uczęszczania i regularnego opłacania składek członkowskich przydzielany jest w danym roku kalendarzowym sprzęt sportowy. Dotyczy od grupy Żaków (U-8) wzwyż. Decyzję o rodzaju sprzętu w danym roku podejmuje Zarząd KS Kuźnia Ustroń.
 2. Bezpłatnie sprzęt treningowy nowi członkowie Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń otrzymują po roku (12 miesiącach) opłacania składek lub opłaceniu roku uczęszczania na zajęcia z góry.
 3. Po pół roku opłacania składek (6 miesiącach) istnieje możliwość zakupu sprzętu sportowego na zasadzie 50/50, tj. 50% dofinansuje klub a 50% płacą Rodzice/Opiekunowie.
 4. Istnieje również możliwość zakupienia sprzętu sportowego wpłacając 100% ceny.

§10.

Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych oraz wizerunku dziecka w celach promocyjnych Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń.

§11.

O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje wiek uczestnika oraz trener na podstawie obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania oraz zachowania.

§12.

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie: http://kskuzniaustron.pl/, w wersji papierowej w Biurze Zarządu KS Kuźnia Ustroń. Akademia Piłki Nożnej KS Kuźnia Ustroń zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu.

§ 13.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do odmówienia uczestnictwa w zajęciach, jak również podstawą do wydalenia, o czym decydują trenerzy Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń, uzyskując zgodę Zarządu KS Kuźnia Ustroń.

§14.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz ligowy, bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

§15.

W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń.

§16.

Zebranie ogólne z rodzicami w celu omówienia wyników sportowych, przedstawienia spraw bieżących oraz planów Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń zwoływane jest minimum raz na rok.

§17.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny z trenerem koordynatorem drużyny w porozumieniu z Zarządem KS Kuźnia Ustroń.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 roku